ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“
Подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи организации на производители COVID 3“

Договор № 16/21/3/32830/3/01/03/01
Ползвател на финансовата помощ: „ЦИМА-99“ ООД
Размер на финансовата помощ: 13 653.90 лв.