ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТA НА ЦИМА 99 ООД

***

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на ЦИМА 99 ООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЦИМА 99 ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ЦИМА 99 ООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на ЦИМА 99 ООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. ЦИМА 99 ООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.


II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на ЦИМА 99 ООД.

УСЛУГА/И на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране и публикуване на мнения;

– получаване на email – бюлетини до абонираните Потребители на сайта.

ПАРТНЬОР е всяко лице, с което ЦИМА 99 ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на абонираните Потребители на сайта.

ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.


III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ЦИМА 99 ООД. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от ЦИМА 99 ООД. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.


IV. Конфиденциалност

ЦИМА 99 ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

ЦИМА 99 ООДсе ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за абонамент.

ЦИМА 99 ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за абонамент лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ЦИМА 99 ООД на следния адрес или email за контакти: office@cima99.com

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в общите условия за ползване на сайтa.


V. Органичаване на отговорността

ЦИМА 99 ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЦИМА 99 ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЦИМА 99 ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ЦИМА 99 ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

ЦИМА 99 ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

ЦИМА 99 ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VI. Промени

ЦИМА 99 ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта и изпрати съобщение до абонираните Потребители относно промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.11.2017 г.